PDF Afdrukken E-mail

NIEUW VOORONTWERP RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VOOR DE NOORDZEE MOET GEVOLGEN VOOR VISSERIJSECTOR BEPERKEN
Het marien ruimtelijk structuurplan voor de Noordzee, dat momenteel nog in een voorontwerpfase zit, krijgt stilaan concrete vorm. Een internationale vaarroute, uitbreiding van de haven in Zeebrugge, afgebakende windmolenparken met ruimte voor aquacultuur, en een energie eiland voor de kust, zijn enkele ambitieuze punten van het plan. Maar Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken vreest dat het plan een negatieve impact zal hebben op de visserijsector, een sector die het zo al moeilijk genoeg heeft. Hij ondervroeg daarom minister Peeters in het Vlaams parlement naar de gevolgen van het ruimtelijk plan voor de Noordzee voor de visserijsector.

 


Het marien ruimtelijk plan beoogt een evenwicht in de verschillende sectorale belangen van de gebruikers van de Noordzee en een duurzaam gebruik van de mariene bronnen. De zeevisserij is als traditionele gebruiker een belangrijke betrokken partner. Het ruimtelijk plan, dat momenteel nog in een voorontwerpfase zit, heeft ongetwijfeld gevolgen voor de visserijsector.  Het voorontwerp gaat uit van een behoud van de huidige visgronden met uitzondering van de zone voor hernieuwbare energie waar een vaarverbod geldt en de plaatsen waar infrastructurele constructies nodig zijn voor kustveiligheid, energieopslag en energietransport. Daarnaast voorziet het plan ook in maatregelen voor bepaalde zones binnen het Natura 2000-gebied in het Belgische deel van de Noordzee. Deze maatregelen moeten echter nog concreet worden uitgewerkt. 
Hoewel er zich nieuwe opportuniteiten aanbieden voor aquacultuur, maken de vissers zich zorgen over de impact die het Natura 2000-gebied zal hebben op de kustvisserij. Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken ondervroeg minister Peeters, bevoegd voor visserij hierover in het Vlaams parlement. “De visserijsector is een zeer kwetsbare sector met weinig uitwijkmogelijkheden. Deze sector heeft in het verleden al heel wat inspanningen moeten doen om te overleven. Het is dan ook belangrijk dat bij de opmaak van het plan rekening gehouden wordt met de verzuchtingen van de visserijsector. Anders vrees ik dat veel vissers de boeken zullen mogen sluiten.”
Minister Peeters erkende dat de sector zich niet van de indruk kan ontdoen dat de visserij zich in het plan veelal als restactiviteit wordt beschouwd waarvoor geen gebieden worden toegewezen, terwijl andere economische activiteiten eerder gevrijwaard worden. De sector betreurt het ook dat er geen aandacht wordt geschonken aan de duurzaamheidsinitiatieven die de sector al heeft ondernomen. De sector pleit daarom voor een bottom-upbenadering waarbij de beroepsvissers op basis van hun terreinkennis en ervaring zelf de technieken kunnen kiezen op de vooropgestelde instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied te realiseren.
Johan Verstreken vernam dat op basis van deze kennis de betrokken federale minister een nieuw voorstel zal uitwerken voor ontwerp van marien ruimtelijk plan. Nadat dat voorstel is voorgelegd aan de ministerraad zal er een openbaar onderzoek plaats vinden.   Minister Peeters zal vanuit zijn Vlaamse bevoegdheid voor de zeevisserij de problematiek verder opvolgen.